חזרו אליי

תנאים משפטיים

הגלישה והשימוש באתר זה של וידאה ניהול השקעות מקבוצת לאומי בע"מ ("וידאה"), על השירותים השונים אשר ניתנים ו/או יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם ("האתר") הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן.

השימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם.

פתיחת תיק מנוהל בוידאה אפשרית מגיל 18 ומעלה לבעלי חשבון בנק ישראלי ולתושבי ישראל בלבד. 

אישור הבקשה ופתיחת התיק המנוהל כפופים לשיקול דעתה הבלעדי של וידאה, להוראות ההסכם ולהוראות הדין. 

 1. שירות ניהול התיקים ניתן על ידי וידאה באמצעות פלטפורמה דיגיטלית. ההצטרפות לשירות, קביעת רמת הסיכון ומדיניות ההשקעות, אפיון הצרכים וניהול התיק מתבצעים באמצעים דיגיטליים המחליפים את המפגש הפיזי של הלקוח עם מנהל ההשקעות. החלטות ההשקעה מתקבלות תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים הכוללים בין היתר מודלים תומכי החלטה, בהתאם למדיניות ההשקעה ורמת הסיכון של הלקוח.  שלבי התהליך מבוקרים ע"י עובדי וידאה.
 2. ניהול התיק בהתאם למדיניות ההשקעה שנבחרה ואושרה על ידי הלקוח, מיושמת על ידי וידאה באמצעות השקעה אך ורק במוצרים פיננסיים אשר מותר ו/או יהיה מותר מעת לעת לחברה לרכוש לתיק ההשקעות, בהתאם לשיקול דעתה של וידאה ועל פי הוראות הדין כפי שיהיו מעת לעת, לרבות פיקדונות ומזומנים (במטבע ישראלי ובמטבע חוץ).  נכון למועד זה ועל פי הוראת רשות ניירות ערך לבעלי רישיון בקשר למתן שירותים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים, תיק המנוהל בידי וידאה יכלול אך ורק יחידות של קרנות נאמנות, לרבות קרנות חוץ שניתן היתר הרשות להצעתן לציבור בישראל לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות התשנ"ד-1994, תעודות סל, פיקדונות ומזומנים.
 3. הנתונים ו/או המידע המתפרסמים באתר זה ("המידע") התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים, לרבות מאתרים אחרים ("ספקי מידע"); הם עשויים להשתנות מזמן לזמן ומסופקים "As Is", למען נוחיותך ולשימושך האישי. בין היתר עליך להביא בחשבון כי לאחר פרסומו, עשויים לחול שינויים במידע, אשר לא בהכרח ימצאו ביטוי באתר.
 4. השימוש באינטרנט ובדואר האלקטרוני  אינו מוגן וחושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת (יחד ולחוד - "מחשב אישי"). עליך לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשבך האישי
 5. השימוש באינטרנט, חשוף לסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, לרבות סיכונים הנובעים מתוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכדו'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות והונאות מקוונות אחרות. וידאה משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע הזורם ו/או המוצג במערכות, שיבוש בהוראות / בקשות, פעולות לא מורשות, לרבות בחשבונות, שיבושים בפעולת האתר ו/או במערכות ו/או בזמני התגובה שלהם, לרבות אי ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של איזה ממערכות ו/או שירותי האתר וכיוצ"ב.
 6. אין בהצגת הסיכונים כדי לגרוע מאחריות מי מהצדדים.
 7. אין להסתמך באופן בלעדי על המידע המופיע באתר. מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע הרשום בספרי וידאה ו/או המופיע בפרסומים רשמיים, יקבע המידע הרשום בספרי וידאה ו/או בפרסומים הרשמיים, לפי העניין.
 8. אין לראות במידע הכלול באתר זה משום הצעה ו/או ייעוץ השקעות ו/או  מס המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי.
 9. השימוש במידע שבאתר זה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למיטב ידיעת וידאה, המידע המופיע באתר זה הינו מבוסס, אמין ונכון, וידאה אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, את שלמותו, את עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא
 10. באתר זה עשויים להופיע פרסומים סובייקטיביים הכוללים ביקורת על אישים ו/או מוצרים ו/או שירותים ו/או אירועים שונים, שאינם בהכרח משקפים את דעת וידאה ו/או קבוצת לאומי, אלא את דעותיו האישיות של הכותב בלבד.
 11. וידאה רשאית, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, לפרסם מחשבונים שונים. מחשבונים אלה הינם כלי עזר לצרכי הערכה וסיוע בלבד, ואינם כוללים בהכרח את כל הנתונים הרלבנטיים לחישוב. השימוש במחשבונים אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתוניו האישיים של המשתמש, הוא אינו בגדר המלצה לביצוע פעולה ו/או עיסקה כלשהי ואין לקבל החלטה עסקית בהסתמך על הנתונים המתקבלים ממנו . 
 12. האתר עשוי לאפשר הורדת תוכנות. וידאה ו/או יצרן התוכנה אינם אחראים לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת תוכנות כאמור ו/או עקב שימוש בכל תוכנה שהורדה מהאתר. 
 13. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים אשר מופעלים על ידי צדדים שלישיים אליהם יגיע המשתמש על ידי שימוש באתר. לחברה  אין כל שליטה על הקישורים ואין היא מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. אין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי כמתן גושפנקא, תוקף, אישור, המלצה או העדפה על ידי וידאה  לאותם אתרים מקושרים, תוכנם, מפעיליהם או למוצרים והשירותים המוצגים בהם. וידאה  לא תשא באחריות, במישרין או בעקיפין, לתוכן המופיע באתרים, לשימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתרים המקושרים ולשירותים ולמוצרים המוצעים בהם או במודעות המתפרסמות בהם.  
 14. האתר עשוי לאפשר העברת ו/או פרסום מסרים על ידי הגולשים. מסרים אלה הינם באחריותם הבלעדית של שולחיהם ויחברה ו/או כל צד שלישי לא יישאו בכל אחריות בגינם. אין להעלות ו/או לשלוח לאתר זה או באמצעותו כל חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי רלבנטי, נתוני סרק (spam וכיוצ"ב), נתונים שגויים ו/או בלתי סבירים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וידאה תהיה רשאית אך לא חייבת להסיר או לערוך מסרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 15. המידע באתר זה עשוי לכלול פרסום בדבר מבצעים, הטבות והנחות ("מבצעים") בתנאים שיקבעו ע"י וידאה .וידאה רשאית להפסיק ו/או לשנות בכל עת כל מבצע, על פי שיקול דעתה הבלעדית.
 16. וידאה אינה אחראית לתכנים ו/או לשירותים כלשהם המופיעים באתרים המקושרים לאתר זה ו/או מתפרסמים במודעות המתפרסמות בהם, לרבות הנגשתם בהתאם לדרישות החוק.
 17. ידוע לי כי באתר עשויות לפעול תוכנות הצוברות מידע על פעילותי באתר ומנתחות אותה לצורך התאמה טובה יותר של השירות לצרכי, ואני מסכים/ה לכך. מבלי לגרוע מהאמור, ידוע לי כי באתר מתבצע שימוש בטכנולוגיות שונות לזיהוי ו/או אפיון שלי ובכלל זה שמירת קבצים המכילים מידע על אופן הגלישה שלי (Cookies) על גבי המחשב האישי שלי, ושימוש בכתובת ה – IP שלי, לרבות באמצעות Google Analytics, ואני מסכים/ה לשימוש בטכנולוגיה זו ובטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת, למטרות דומות, לרבות שימוש במידע שייאגר באמצעותן לצורך זיהוי ו/או אפיון שלי על-פיהן באתר ובאתרים אחרים ברשת. ניתן לבטל את השימוש בקבצי Cookies על ידי בחירת האפשרות המתאימה בהגדרות הדפדפן, אולם במקרה כזה ייתכן ולא כל המידע המופיע באתר יהיה זמין.
 18. ידוע לי כי המידע הנמסר על ידי באתר עשוי להישמר במאגרי המידע של וידאה ולשמש לצורך קבלת החלטות בדבר מתן שירותים בעתיד, ואני מסכים/ה לכך.
 19. לחברה ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהם עשוי להיות מעת לעת עניין במידע המוצג באתר ו/או באתרים המקושרים אליו, לרבות ומבלי לגרוע מהאמור בנכסים פיננסיים המוצגים בהם.
 20. אתר זה, המידע, תוכנות הניתנות להורדה ממנו ואלמנטים נוספים המתפרסמים בו עשויים להיות מוגנים עפ"י דיני זכויות יוצרים בישראל ובחו"ל. בכפוף לעשיית שימוש הוגן בלבד על-פי דינים אלה, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי במידע, אלא ברשות בעלי הזכויות.
 21. על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.
 22. השירותים באתר זה אינם מוצעים מקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.
 23. לחברה הזכות לשנות מעת לעת את האתר לרבות הוספת ו/או גריעת שירותים ו/או שינוי הוראות השימוש והתנאים לשימוש באתר ו/או הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, וכל שינוי יחייב את הגולשים ממועד פרסומו באתר, או קבלת הודעה על כך בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם.
 24. אין באמור בתנאים אלה כדי לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת בין וידאה לביני.
 25. הקפידו לעקוב אחר השינויים.
 26. למידע נוסף על הסיכונים ועל האמצעים להתמודד אתם נא ראה/י את ההנחיות בדפי אבטחת המידע.